Profesor Ludwik Jastrzębski urodził się 12.10.1919 r. w podkrakowskich Wołowicach. W 1938 r. rozpoczął naukę na I roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w lipcu 1945 r. ukończył studia uzyskując dyplom magisterski (w latach 1942-1944 studiował prawo w ramach tajnego nauczania). Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1970 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uprzednio i później uzyskał stopnie i tytuł naukowy: w 1963 r. obronił pracę doktorską pt. „Sytuacja prawna wspólnot gruntowych”, w 1970 – opublikował monografię Problematyka nadzoru nad zagospodarowaniem lasów niestanowiących własności państwowej, która stanowiła podstawę jego przewodu habilitacyjnego.

Profesor L. Jastrzębski przed podjęciem pracy naukowo-dydaktycznej był wieloletnim urzędnikiem w Ministerstwie Leśnictwa, gdzie współtworzył projekty wielu doniosłych aktów normatywnych (prawo łowieckie, prawo le­śne, ustawa o wspólnotach gruntowych, prawo wodne, prawo ochrony powietrza i inne). (…)

Ciąg dalszy w dokumencie PDF „WSPOMNIENIE O PROFESORZE LUDWIKU JASTRZĘBSKIM”- Zbigniew Cieślak, poniżej.