Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji (WSAA) działa ponad 20 lat. Nieformalnie od 1997 roku, gdy to jego pomysłodawca, prof. dr hab. Zbigniew Cieślak zaczął popularyzować ideę współpracy między młodymi badaczami oraz różnymi uczelniami i jednostkami naukowymi. Od tego czasu Fundacja gromadzi pod swoją pieczą osoby związane z różnymi środowiskami naukowymi w Warszawie.

Do 2018 roku WSAA działało jako seminarium, miejsce wymiany poglądów – inicjatywa, która połączyła wielu ludzi ponad podziałami. Działalność Seminarium pozwoliła na wprowadzenie do dyskursu prawniczego powiewu świeżości oraz efektywności poprzez zachęcanie konkurujących ze sobą „szkół” różnych poglądów do współpracy oraz tworzenia wspólnych stanowisk.
Prace studialne WSAA stanowią odzwierciedlenie stanu i obszaru badań poszczególnych uczestników seminarium prawa administracyjnego, w tym kontroli społecznej. Autorzy nie poprzestają jedynie na teoretycznych rozważaniach, ale też przede wszystkim – starają się przeprowadzić krytyczną ocenę obecnych regulacji i formułować wnioski de lege ferenda. Zakresy prac studialnych obejmowały do tej pory zagadnienia procedury administracyjnej, nauki o administracji, prawa administracyjnego materialnego oraz nowych zjawisk w administracji publicznej. Wiele z prac dotyczyło tematyki partycypacji, kontroli społecznej, dostępu do informacji.

Ze względu na wzrost liczby podejmowanych działań, pomysłodawcy seminarium od 2016 roku zmierzali do zinstytucjonalizowania oraz sformalizowania jego działalności – co udało się w roku 2018, gdy Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zostało zarejestrowane jako Fundacja.

WSAA corocznie organizuje bądź współorganizuje przynajmniej trzy otwarte, ogólnodostępne i ogólnopolskie konferencje naukowe. W latach ubiegłych były to m.in: „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej w latach 1997 – 2017. Dwudziestolecie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” (z udziałem prof. Granata, prof. Stępkowskiego oraz dr Kozielewicza) czy konferencja „Polska służba cywilna po 1989 r.” (współorganizowana z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz Radą Służby Publicznej).