Bartosz Majchrzak – doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie; profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Zainteresowania naukowe: elementy aksjologii prawa administracyjnego, procedury administracyjne, prawo budowlane, przenikanie się unormowań poszczególnych gałęzi prawa, problematyka konstytucyjności norm prawnych.

Praca magisterska pt. „Organy administracji architektoniczno-budowlanej”, obroniona na kierunku prawo w maju 2002 r., napisana pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego; praca magisterska pt. „Przygotowanie zawodowe młodocianych”, obroniona na kierunku prawo kanoniczne w czerwcu 2002 r., napisana pod kierunkiem dr. Mirosława Włodarczyka. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka w 2007 r. pt. „Przenikanie się regulacji materialnej i procesowej w procedurze zgłoszenia robót budowlanych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskany 13 grudnia 2016 r. na podstawie dorobku naukowego i książki „Problem delimitacji regulacji prawnej w systemie prawnym (w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)” (Warszawa 2015).

Miłośnik dobrej kultury.