Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom II

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić II Tom prac studialnych Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy. Autorzy zaproponowali określony wzorzec klasyfikacji wartości jawności i jej ograniczeń, czyniąc punktem wyjścia podział na wartości merytoryczne i homeostatyczne (sprawnościowe).…

Konferencja WSAA: Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)

Dnia 28 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńkiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17 odbyła się Ogólnopolska Konferencję Naukowa „Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)” współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii i Administracji. Konferencja była organizowana przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom I

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić I Tom Prac studialnych.  Pierwszy tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji zawiera szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Został on przygotowany pod redakcją dr Zbigniewa Cieślaka oraz dr Katarzyny Zalasińskiej. Publikacja zawiera prace uczestników seminarium w zakresie prawa administracyjnego. Autorzy zaprezentowali nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przeprowadzili krytyczną ocenę obecnych regulacji i sformułowali wnioski. Zebrane pracę…

Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Struktura normatywna regulacji sektorowej

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pracę studialną w swoim dorobku.  Opracowanie stanowi syntetyczny wykład związany z metodą prawną regulacji sektorowej, typami norm prawa regulacji oraz sposobami ich uporządkowania w ramach pojęcia regulacja sektorowa. Dodatkowo instrumenty regulacji rynków wyróżniane w naukach ekonomicznych zostają osadzone w kategoriach norm materialno-prawnych prawa gospodarczego. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Konferencja WSAA: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku

W dniu 27.02.2009 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, którzy wygłosili referaty na wskazany temat w kontekście administracyjno-prawnym. Wprowadzenie wygłosił Pan Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków.W swoim przemówieniu Pan Merta zauważył że wszyscy musimy odczytywać znaki czasu, potrafić sprostać wymogom chwili.…