Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom V

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić V tom prac studialnych.  Tematyka V tomu Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji nawiązuje do konferencji naukowej pt. Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej, jaka odbyła się 18 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ochrona środowiska oraz działalność inwestycyjna to dwa zagadnienia, które często występując w opozycji do siebie, muszą współistnieć w ramach…

Konferencja WSAA: Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej

Ogólnopolska Konferencja „Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej”, która odbyła się 18 marca 2016 r. w siedzibie Szkoły była kolejnym etapem współpracy naukowej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję otworzył prof. Maciej Krawczak, Rektor WIT. O aktualności i znaczeniu stanowiącej przedmiot konferencji problematyki świadczy fakt, że zaproszenie do udziału przyjęli liczni przedstawiciele ośrodków naukowych oraz administracji publicznej. Trzeba tu…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom IV

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia IV tom prac studialnych. Z przyjemnością oddajemy kolejny, IV tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Monografia prezentuje wyniki prowadzonych badań o bardzo bogatym przekroju tematycznym, obejmującym zarówno zagadnienia materialnoprawne, ustrojowe, jak również proceduralne. Niewątpliwym walorem pracy jest bogaty dorobek naukowy Autorów artykułów, co pozwala na spojrzenie na zjawiska w administracji z perspektywy różnych gałęzi prawa,…

Konferencja WSAA: Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa

26 czerwca 2015 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa. Za organizację wydarzenia odpowiadała Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja została poświęcona pamięci prof. Ludwika Jastrzębskiego, patrona WSAA, w 23. rocznicę śmierci. Dyskusję uroczystym wprowadzeniem otworzył profesor…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom III

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić III tom prac studialnych. Na trzeci, najobszerniejszy jak dotąd (ss. 354), tom artykułów serii wydawniczej Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji skupiają się zagadnienia skupione m.in. wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Ich podstawą są teksty przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku, przygotowaną przez Katedrę…

Konferencja WSAA: Nowe zjawiska w administracji publicznej

27 czerwca 2014 roku Warszawskie Seminarium współorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowe zjawiska w administracji publicznej”. Za prawidłowy przebieg wydarzenia odpowiadały Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.  Konferencja Nowe zjawiska w administracji publicznej w Auli R. Schumana na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 21). Konferencja poruszyła ważki temat nowych,…

Cytat wypowiedzi prof. Zbigniewa Cieślaka w Kwartalniku Casus

Mamy zaszczyt poinformować, że profesor Zbigniew Cieślak został zacytowany w Kwartalniku Casus (jesień 2013, nr 69, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Krystyna Sieniawska). – Jest Pan Profesor pomysłodawcą i opiekunem naukowym działającego od 1997 roku Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jakie są cele, formy działania i osiągnięcia tej inicjatywy skupiającej młodych naukowców z różnych uczelni stolicy? – Po pierwsze, to zupełnie nieformalne zgromadzenie osób. Początkowo, w 1997…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom II

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić II Tom prac studialnych Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy. Autorzy zaproponowali określony wzorzec klasyfikacji wartości jawności i jej ograniczeń, czyniąc punktem wyjścia podział na wartości merytoryczne i homeostatyczne (sprawnościowe).…

Konferencja WSAA: Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)

Dnia 28 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńkiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17 odbyła się Ogólnopolska Konferencję Naukowa „Czy Polsce potrzebny jest nowy k.p.a.? (Między kreacją a renowacją)” współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii i Administracji. Konferencja była organizowana przez Katedrę Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom I

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić I Tom Prac studialnych.  Pierwszy tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji zawiera szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Został on przygotowany pod redakcją dr Zbigniewa Cieślaka oraz dr Katarzyny Zalasińskiej. Publikacja zawiera prace uczestników seminarium w zakresie prawa administracyjnego. Autorzy zaprezentowali nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przeprowadzili krytyczną ocenę obecnych regulacji i sformułowali wnioski. Zebrane pracę…