Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: „Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pozycję swoich prac studialnych. We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego…

Konferencja Naukowa WSAA: Funkcja i zmiana w administracji

Dnia 26 czerwca 2019 odbyła się konferencja współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji – „Funkcja i zmiana w administracji”. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie funkcji administracji publicznej i teoria zmian w administracji. Wydarzenie zostało podzielone na cztery części. Konferencję otworzył prof. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku, Twórca Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Drugi panel nosił tytuł “Dwugłos na temat funkcji administracji publicznej”. Głos…

Konferencja Naukowa WSAA: Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej

Dnia 12 kwietnia 2019 roku Warszawskie Seminarium Aksjologii miało zaszczyt współorganizować konferencję naukową „Media i zagrożenia – wyzwania w erze cyfrowej”. Konferencja była współorganizowana przez Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPIA UW. Głównymi tematami konferencji były aksjologiczne wyzwania w nowych mediach, cyberzagrożenia w mediach oraz rola państwa w kształtowaniu środowiska medialnego ery cyfryzacji.…

Konferencja Naukowa WSAA: Polska służba cywilna po 1989 r

29 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja „Polska służba cywilna po 1989 r.”, organizowana przez KSAP, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja była współorganizowana przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Radę Służby Publicznej i Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Sprawna administracja to sprawne państwo. Takie hasło przyświecało konferencji, która odbyła się 29 czerwca w siedzibie KSAP w Warszawie. Okazją do zorganizowania konferencji było 25.…

Konferencja Naukowa WSAA: Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017 – Dwudziestolecie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

26 czerwca 2017 roku na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dobyła się Konferencja Naukowa „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej. W latach 1997 – 2017. Organizacja konferencji była połączona z obchodami dwudziestolecia Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji Konferencja była współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: prof. Aleksander Stępkowski, min. Tomasz Zdzikot, dr Beata Zbarachewicz, prof. Mirosław Granat STK, prof. Małgorzata Jaśkowska…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom V

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić V tom prac studialnych.  Tematyka V tomu Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji nawiązuje do konferencji naukowej pt. Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej, jaka odbyła się 18 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ochrona środowiska oraz działalność inwestycyjna to dwa zagadnienia, które często występując w opozycji do siebie, muszą współistnieć w ramach…

Konferencja WSAA: Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej

Ogólnopolska Konferencja „Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej”, która odbyła się 18 marca 2016 r. w siedzibie Szkoły była kolejnym etapem współpracy naukowej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencję otworzył prof. Maciej Krawczak, Rektor WIT. O aktualności i znaczeniu stanowiącej przedmiot konferencji problematyki świadczy fakt, że zaproszenie do udziału przyjęli liczni przedstawiciele ośrodków naukowych oraz administracji publicznej. Trzeba tu…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom IV

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia IV tom prac studialnych. Z przyjemnością oddajemy kolejny, IV tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Monografia prezentuje wyniki prowadzonych badań o bardzo bogatym przekroju tematycznym, obejmującym zarówno zagadnienia materialnoprawne, ustrojowe, jak również proceduralne. Niewątpliwym walorem pracy jest bogaty dorobek naukowy Autorów artykułów, co pozwala na spojrzenie na zjawiska w administracji z perspektywy różnych gałęzi prawa,…

Konferencja WSAA: Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa

26 czerwca 2015 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa. Za organizację wydarzenia odpowiadała Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja została poświęcona pamięci prof. Ludwika Jastrzębskiego, patrona WSAA, w 23. rocznicę śmierci. Dyskusję uroczystym wprowadzeniem otworzył profesor…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom III

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić III tom prac studialnych. Na trzeci, najobszerniejszy jak dotąd (ss. 354), tom artykułów serii wydawniczej Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji skupiają się zagadnienia skupione m.in. wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Ich podstawą są teksty przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku, przygotowaną przez Katedrę…