Konkurs na nazwę nowego Programu realizowanego przez WSAA

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ogłasza konkurs na nazwę oraz hasło reklamowego nowego programu dotyczącego społecznej kontroli administracji i samorządu terytorialnego. Nagroda główną jest 3000 zł.  Konkurs dotyczy Programu, który będzie realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji…