Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: „Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pozycję swoich prac studialnych. We wstępie pracy zbiorowej Redaktorzy napisali: „Rozważając sens i istotę służby publicznej w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, regulujących krajowy korpus służby cywilnej, nieunikniona staje się konstatacja, że podlegają one nieustannym zmianom. W powierzchownej ocenie tego zjawiska można przyjąć za słuszny – aczkolwiek uproszczony – pogląd, że jest to efektem instrumentalnego traktowania przez ustawodawcę tego…