Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom III

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić III tom prac studialnych. Na trzeci, najobszerniejszy jak dotąd (ss. 354), tom artykułów serii wydawniczej Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji skupiają się zagadnienia skupione m.in. wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Ich podstawą są teksty przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku, przygotowaną przez Katedrę…