Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom IV

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia IV tom prac studialnych. Z przyjemnością oddajemy kolejny, IV tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Monografia prezentuje wyniki prowadzonych badań o bardzo bogatym przekroju tematycznym, obejmującym zarówno zagadnienia materialnoprawne, ustrojowe, jak również proceduralne. Niewątpliwym walorem pracy jest bogaty dorobek naukowy Autorów artykułów, co pozwala na spojrzenie na zjawiska w administracji z perspektywy różnych gałęzi prawa,…

Konferencja WSAA: Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa

26 czerwca 2015 r., w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jedność Norm i Wartości w Systemie Prawa. Za organizację wydarzenia odpowiadała Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Konferencja została poświęcona pamięci prof. Ludwika Jastrzębskiego, patrona WSAA, w 23. rocznicę śmierci. Dyskusję uroczystym wprowadzeniem otworzył profesor…

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom III

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić III tom prac studialnych. Na trzeci, najobszerniejszy jak dotąd (ss. 354), tom artykułów serii wydawniczej Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji skupiają się zagadnienia skupione m.in. wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Ich podstawą są teksty przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku, przygotowaną przez Katedrę…