Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Struktura normatywna regulacji sektorowej

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pracę studialną w swoim dorobku.  Opracowanie stanowi syntetyczny wykład związany z metodą prawną regulacji sektorowej, typami norm prawa regulacji oraz sposobami ich uporządkowania w ramach pojęcia regulacja sektorowa. Dodatkowo instrumenty regulacji rynków wyróżniane w naukach ekonomicznych zostają osadzone w kategoriach norm materialno-prawnych prawa gospodarczego. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej.