Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Tom I

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ma zaszczyt przedstawić I Tom Prac studialnych.  Pierwszy tom Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji zawiera szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Został on przygotowany pod redakcją dr Zbigniewa Cieślaka oraz dr Katarzyny Zalasińskiej. Publikacja zawiera prace uczestników seminarium w zakresie prawa administracyjnego. Autorzy zaprezentowali nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przeprowadzili krytyczną ocenę obecnych regulacji i sformułowali wnioski. Zebrane pracę…

Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji: Struktura normatywna regulacji sektorowej

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji przedstawia kolejną pracę studialną w swoim dorobku.  Opracowanie stanowi syntetyczny wykład związany z metodą prawną regulacji sektorowej, typami norm prawa regulacji oraz sposobami ich uporządkowania w ramach pojęcia regulacja sektorowa. Dodatkowo instrumenty regulacji rynków wyróżniane w naukach ekonomicznych zostają osadzone w kategoriach norm materialno-prawnych prawa gospodarczego. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej.